����� ��������. ����������� �������  

����������� ���������

������ �� ���������� �� ������� �������� ���������� �������� �� ��������� ������� �����������. ��������� ������������� ����������: ������ ������� ������ � ���� ������� ��������-�������� �������, �������� � ������� ������-������� ��������� � ����������. � �������� ������ ��������� ���������� ������������� �������� �� ���������� �������������� �������� � ��������� ��� ����������� �������� ����������, �� ���������������� - ��� �� ������������ ������ ������, � �������� ���� ������.

�����, ��� �������, ������������ ������ ���� ����������. �������� ���, 2 ���, ����� �������� ��������, ��������� �������, � ������� ���������� ������� ����� - 37,8. � ��� ������, ��� �������� ������, �� ���� 1 ���, ����� ������ ����� ������ � ���������� ������� �� ������� ������, ������������ ������� ������� � ���� � 30 ������ �� 1 ���. �������� ���� ������ ���� ���������, � ������ - �������� �� �������������� ����.

��� ������� ������ ��������� �������� ������������� ��� ��� � ��������� ������� �� �������� ��� ��� � 1 �� 3 ���, �� ��� � �� ����������� ������� �����. � �������� �����: �����-�� ������ �� ���� � �� ���� ���� �����!

����� 3 ��� �����, ��� ���������� ����������� ����� �����, �������������-���� �������� �������� � ������ � ����� ��������. ������ �������� ���������� ���-�� � ������ ���������. 

����������� ���� ������������ ����� ����� ����������� � ��������������� �������, �, ����� �� ����� ����� ���������� �� ������������ ����� � ����������� ������� �� ������������ �������� ���������� ���� ����������, ������ ������� ��������� ������ ������ ����������� ������� � ������� ������ �� �������������� ��������� ������ � ����-����� �������� Nokia �� �����.

���, ��� ��������� ������, ��� ���������� ��������������� �� ������ �� �����������, � ���������, ���������, ����������, ���������� �������� ������� ������� � �������������� �������������, ��������� ���������������� ���������� �������, �������� ��...

��� ������ ������ � ������� �������� ��������� ����� ������ ���� ����� (��� ������ ��������� � ��� ����� ��� ������� ����� ���� � ������ ������), ����� � ��������� ��������� ���� �� ����� �������������� �������� � ���������� �����. �� ���� ����� ��������� ��������������� �������. ����� �����������. 

������� ������� �� ��������, ����� ��������, ��� �������� ����� ���������� �� ������������ ���������������. 

- ������, ��� ��... ���� ��� ������ ��������... �� ���� ��� ���... �������� ����... ���� � ���������... ��� �� ������� ��-���������... ��, ����, ��� ��� ���������... � �������.

����������� �� �������, �� ���������� ����� ���� ������� ������������ - ���� ���������� ���������� �������� ������ ����� �����, �� ���������� ���������� ���� ����, ��� �������� �� ����������� �������� �������, �� ��� � �������� ���� �������. � ��, ��� ������� � ������������ ���� �����������, �� ����� �������� �� � ����� ��������������� �������� � ����� ������.

�� � ����������� �������������.

- ���� ����?- �������� ������� ��������� �� �������������� ��������� (�� ��� �� ��� �������������!) ��.

��� ����� �������� �������, � � ���������, ��� � ����, ������ ����, ��� ��������� ������... � ���� ��������� ������ �� ������, ������ ��� � ��������� ��������� ������ �����������. �� �� ������������ �� ����� ���������� �������, ��� ��� ��������� � ������ ������� �����������, ����� ����, ��� ��� ���� �������� ���������� ����� ������������� ���������� ���� ����� �����!

�������, ������� ���� ������� ��������������, �������������� ������������� ����������� ����������, ��� ���� ��������� ���� ����� ���, ���������� ������ � ��������� �����������. ����������� �� �� ��������� ������� ���� ������, ������ ��� ��� �� ����������� ������ �������������� ����-����������� �������������� ��������. ���� ���� �������������� �����: ������� ������ ��� ������� �� ����������� ������ ����� � ����� ��������� � ��������� � � ����� ����������!

...������ ��� - ���� ����� �� ����� ���������� ����� �������� - ������������ � �������������� ������, ������� ���� � ������ ��� �� ������ ���������� ������� ������ �������, ��� � ����� ������ ����� ����� �������� ������� �� ������, ���� ����� ������� ������� ����-������ ����� ����� ��������. ������� �� ����� ������ � ����, ����� � ����� � ������� �������, �� ������� ���������� ����� ���� ���� �������! ����������� � ��� � ������� ������� ������� ����������� ������� � ������ ����������� �� ����� ��������. 

��� � �������� ����������������� ������ ����� �������� � ������ � ��� ����������� ��� ����������� ����������� ������� 10 ������. �� ���� � ���� ���������� ������� ���� ������� �������� � ������ ����� ������� ����������� ���� � ������ ������� ���������. ����� ������� ������ �� �������� �������� ������������� ���� ��������� �� ��������� ���� � ������������ � ������������.

������ ���� �� ����� ��������� ������� ����� � ����������� - ����������� �����, � � ������� �������� � ������� �������������� ������� �� ������� ���������������� ������������� ����. �������� �������� ��� �������� ������ ���������� ����� ������������� ��������.

...����� ���� ������������ ���� ��������� ���� ������� ��������� ������� ����� ����������� �����, ����� ������� ��� ��� ����������������, �� ���� ��� ���������� � ���������� ��������� ������������ ��� �������������. �� ����� �� ������ � ������� ����� �������� ��, ������� � ������ ����������, ��� �� ���� ������� ����� �������� �����, � ��� ���������� � ��������� ������� ������������ ����, ������������ ������ �������� ���������� ��������� �����. ������� ������� �� ������ � ��� ������, ����� ��� ������ ���������� ��������.

...����, ��� ��������� ����, ������ ��������� ����������, ����������� ������� ����. ������� ����� ������ � ������ ��������, ��� ��������� � ����� ����� ��������� � ������������ ��������. � ��� ����� ���� ����� ����� ����, ��� ���� ���� ������� ����� ��������, �� ����� ������� ������� �������� ������, �� ������� ���������� ���������� �������� � �������, ��������, ������� � ���������� �������, ������ ������������ �� ���������, ����������������. ��� �� ������ ����� ������� � ��������� � ������� ���������� � ��������� � ����� ���������� ����������. ����������� ������������� ������� ��� ����� � ���������� �������� ����������� ������� �������, ������, ��� �� ����� ��������, ��� � � ������. ������� ��� �������� ���� ������� �����-�� �������� ��������, � ������� ���������� �������� ������, ����� ��� ������ � � ��������� ����������� ��������� ��������-�����������, ������ �� �������� �������� ����������� � ������� � ������������ ���. ��������� �������� ��� ��� ���������� ����������� �������� �������� ����������, ������� ��������� ��������� �������� ��� ���������� �������, ����������� � ��������������� ���������� �������������� ������� ����� ��������� ��������, ����� ������ ������ ��� ��������� ��������� ������� ��������. ������������ ������������ ������� ������� ������ � ����������� ���������, � ��� ������������ �� ������� ��������, ���� ������ � ��������� �������, ������ �� ��������� � ���� ������������� � ������. ������� � ��������� ��� �� ���������� � �� ����� - �� ����� ������ � ��� ���������, �������, ��������� ���������. ���� ��������� ����������������� ������ ������������, ��������������, ��� �����, ����������, �� �����, � ��� ����������. ������� �������, �� �������������, � ���� �������� ��, ������, ��� ���-�� �������� ���������� � �������� ��������. 

����� ����� ������� ������ �������������������� ������ ����������, ��� ����� �� ��������� �� ����� ������������� �� �������, ��������������� �������� ������ �� ���� �� ���� ����� ��� �������������, ����������� � ����� ������ ���������, ������� ������ ������� �� ����������, ����� ��������������� ������ � ������ ����� �������, ���������� ������� � �������� ����������� � ���������� "����� �������"...

"� �����-��? ����� ���� �������?" - ������� ���� �� �� ���� �����������, �� ��� �� ����������. �� ������� �����, ���� ���� ������...

 

���� 2002 �.


<< ����� ���������� ������ >>