����� ��������. ����������� �������  

������ ����� NORDEA � ����� ��� ����� ���-���,
��� "�� - �� ������, ������!"

- �������� ����� ������, - ���������������� ������������� �����������. - ���, ��� � ��� � ���������? ... ���... ��, ������ � ������...

� ��������! �������� � ������ ���� ��������� ����� ������� ������������� ������� � ������������ ����������������� ��� �� �������.

������ ������������� ������������ ����� �������� ������ ����� ��� ������ - �������� �������������� ��������� � ������ ������� �����. � �����, ������ ������ "�������� ����" ���� � ����� �������! ������ - ��� ������.

������ ��������������� ������� �� ����������� ���������� ����������������. �������������� � ������������������� ���������, �����������, ������� ����������� � ��������� �������������� �����. ���, ��������,  ����, ��������� Mitsubishi'�� � Saab'���, �������� ���� ������ �� ����� ��������, ���� �� ��� �������, ��������������� ��� ����, � ��� �������� �����, ������������ Suzuki � Hyundai, ������ �� �����, ��� ������� �������, ���������� ������� �� ����� ����� �����������, �������������, ������������-��-����-��-���-�����. ��������, ��� � ��������� ��������� �������� "�����, �����, �����!".

� �� ��������� ��� � ��������... ������, ����������������� ������� ���������� � ���������������� ������� � ��������������, ����������� ��������� � ������� �� �������. ����� ���������� ��������, ��� ���������� �������� ������� ���������� ����� �������, ��� ��������� �������� ��� �� ����� ���������, �� ��� ����� ��������� ���� ������� ����������� ������ ����������� �����������, ��� �� � ������ �������� ������� � ���������� ��������� ������������� ������������, ��� �������� � ��� � ��������� ��������� ����� ��� ����� �� � ���������. � ���� (�! ��� �� ��� �����, ��� ������!) ���������� ������� ����� �� ������������� �� ���������� ��� �� ��������� �� �� ���������� ������ ���������, �� ������������ �� ���������� �������������� �������� �������� ����������. 

����������, �� ��� ��� �� ����������, ������� ������� �����������, ���� ��������� �������� ��� ��������� � ���, ��� ��, �� ����� �����, �������� ������������ �������� ������������ �����, ������� �� ����� �� ����� ����������� � ��� ������������������, �������������� ���������� ����������� ����������� ������� �� �����, ���� � ���������, �� ������.

����, ������ ��� ����, ����� ������� �� ������� ������ ����� �����. ����� ��� �����. �� ������� � �������, �� � ���� ���� ���� ��� � �� ������� ����� � ��� ����. �� ��������� ���� ����������� ����� ����� ������� ����� �����, � �� ��������� ������� ����� ��� ����������: � ������ ���-�� ����������� ��-������. �������� �������� ���������������, ����� �� ��� ������ �� ����������. ����� �������� �����, ��� ������������, �� ������ ����� ������� ��� ����������� � �������������. ����� ���� ����� ������� ����� ����� ���������� ������� �����. � ����� ������� ������� ������ �����������. ��� ����� �����������. � ������� ������������ ��� ������� ���������� �� �������� �����, ���� � ����� �������� �����. ��� ��������� ������� ����� ������.

����� ���� ���� ������ �� ��� �������� �������� ���������� ������, ��� ��� ����� ��������, ����� Nordea. ��������, ��������� ������������� ����� ������� ������ ��� �������. ���, ��� ���� � �� �����, ����� �� ���������� ������ ��������. ��, �������� �� �������� ������ ������������� �������, ����, ��������, ����� �������� �� ��� ����. � ������-��, ��� �� �� ������� ����������, ������� ����� ��� ������ ��� �������� � �������� ������� � ����������, ���������� ������ �������� �������� �������. ������, ������, ��� �� ��� ������, ��������� ������ ������ ������ �� ����������� ������ ������...

������, ���� �������, ��� ���� - ��� ��, ��� �� ����� �� �����, �� ������ ����� � ���������� �� ��������� �����, �� �� ����� ������������ ������� �� ������� � �������� ������� ����, � �� � ��� ������������. �� �� ����� ������� � �������� ��������� ������� ����������! ��� ���������� �������� ����������� ������� (������������ � ���� ������ ��������) ��� ����� ��� ������! �� ����, ����� � �� ��������� ������ ����� �� ��������, �� ����� �������� ��������� �������. �� ������ ���� ���� ���� ���� ������ ���� �������� ������ ��� ������������ �� ���������� �����. ��� ����� ����� ������ �� ����� �����, ��� ������������ ��������. �������� ������� ����� � ���������� �� ������� ����� ����������, ��-���� ������� ������, � ���� ��������� � ��������� ����������� ���� ���������. �������� ��������� ������� ������...

�� ������ ����� ������� ������ �� ��� �� ����� ��� � �������� �� ��������� ���������� ����, �� �������� �������� ���. �� ������ �������� � ����, ��������� � �������� ����������� �� ��������� ����. �� ����� �� ����, ��� ������ ��� ����� ������ ������ �����������... (����������� �������� ������ ��� ������ �����.)

� ���� ������ ��� ������ ��� ��� ������. ��� ����������� ��� � ��������� ��� ����������� ������ ������� ������, ������������ ����������, �������� � ������� ������� �� ������� ���������� ���� "� �� ���? ���-���? ��� - ���� � ������?", � ������� ���������� �����. 

� ����� ��� ���������� �����������. ����� ���������� ����� � ������ ������������ ��������� ������� � ������ ���������� ���� ����... ��-��! ������ ������������ ������ ����� ���� ��������� ������.

- ���. ����� ����.

- �� �����?

- �� ����� �������?! ��� ��� ��� ����������... ������ ��� ������!

� �� ��������� ����, � �������, �������� ������. �� �� �������� � �������� � �� ������� �� sms-��. �� ���� �������������: � �� ��� ��� ���������� ����� ������ ��������� ��� ���� � ������� �������?! ��� ���� � ����� ���� ������������ ������� � ����� ������ ��������. �� ��� ��������! � ������ ���� �������� �� ����������� ��������������� ����������, �� ��� �������������� ���� ����� "������" ������! � � �� ��� ������, ����� ������ ����� ��������, ����� �� ����!

� ������ ������� �� ���-���� �������� � �����, ����������, �� ����������. �� ����� � ��� ������������ ���������, ��� ��� �� ���� �� ��� ��� � �� �������� ������� ������ � ������. � ��� ��������, ��� �����, ��� ��� ������ ����� ������� �� ����, ��� ������� ������� � ������ �����������, ��������� ���� ������ � ������ ����� � � �������, �������� ������ ���������� ����� ������� � �������� � �� ������� ����� �����, ������� ������ � ����� (��, ����� �����������): "� �������� ��� ���� ����� ������. � � � ����������� ����, � ��� ����� ����� ����... �� - �� ������, ������. ����� ������� �������� �����. � ����� ��� ����?"

...� ������, �������� ������� ����� ������, � ����� ����� ����� � ������� �������, ����� ���� ���� � ����� ������������ ����, ������ ����� ������� ��������, ������������ ������. ��� ����, ��� ����� ������������� ���� �� ������� ������ � ����������� � ���������� ��� �� ������ � ����� �� ���������!

� ����� ��� ��� � ��������� ������ ��� ����� ���������, ����� "Hip-Hop Red", ���� � �������������, �� ���� ���������, ���������� � �� ������� ������������, �� ��� ���������� ������ ��������� - Hyundai Accent.

 

��� 2002 �.


<< ����� ���������� ������ >>