����� ��������. ����������� �������  

����� ��������

�������. � ��� �������� �� �����, ������� ������� � ����� �� ���������...

������ ����� �� ���� ������� �������� ���������� � ������� ��� � �������� �������. ���, �� �� ��� �������, ����������� �� ��� ����������, ���� � ������ ��������� � ��������� ���� ���. � �����, � ��� ���� ��������� �� ��� ��������� - �������� �������� � ��� ������������� ����������� ��������� ������������. �� ������ ���� �� �� ����...

������, ��� ������� ������� �������, ������� �������, ���� ������ � ��������� ������� ������� �����������������. 

���������� �� "���������� �������" ���� ������� �������� � ������� ������ �� ����� - ��, ��� �������� �� ������� ����-80 (!), �������� � ����������� �������� ������... 

�� ��������� ���� ���� ����� �� ������, ��� ��� ��� Nokiaman �� ���������. ���� ���������. ���� � �����, �������� � ��������, ��� ������ ��� ������� ��� ��������� ������������.

� ������ �����������. ����� ����! ��� ������� ��������� � ����� ������. ��� ��������: ��� � ������������� �������� ���������, ��� � ��������� �� ����-80 ��������� �������� ����� �������� ���������� Nokia, � ����� ���� ���������-��������� ����� ������������� �������������... � ���� �� ����� �������, ��� �� �, ��, ��� �����, ���� �� ������������ ����� ���� ������ �� ������ ��������. � �����, ������ ������.

� ��� ����� ������ �� LiveJournal ���������, ��� ������� ���, ��� ��� ����� ��������, ���� ���������. 

������ ��� ������-�� �������, ��� � ���� ���������� ������ ������� ����� ����. � ������ ��� ����� ��������, ��� ���������� �������� ������ � ���, ������� ����� �������, � ��� ���������� � ���� ���������� ������...

� ���������� ���������, ������ ������� ���������� ���������� ���������, ����� ��� ���� ������� ����� ��� � �������� ����������...

 

������ 2002 �.


<< ����� ���������� ������ >>